ipotrofies15-16Το  Εκπαιδευτικό Κέντρο “Ψυχολογία-Τέχνη” ανακοινώνει τις υποτροφίες του  στην Εικαστική Ψυχοθεραπεία
(Art Therapy) στο α΄εισαγωγικό-προπαρασκευαστικό έτος [σε συνεργασία με Πανεπιστήμια διεθνούς αναγνώρισης] * για το Ακαδημαϊκό έτος 2015 -’16, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 29 Ιουνίου 2015.
Για το Ακαδημαϊκό έτος 2015 -’16, ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία, θα λάβει υποτροφία 100% των διδάκτρων της Α’. Επιπλέον, άλλοι 4 υποψήφιοι, με την αμέσως επόμενη βαθμολογία στην κατάταξη, θα λάβουν μερικές υποτροφίες (έκπτωση διδάκτρων 50%, 35% και 25%, ανάλογα με τη βαθμολογία τους).
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • o μέσος όρος βαθμολογίας του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους  είναι τουλάχιστον οκτώ (8,00) για αποφοίτους Ελληνικού πανεπιστημίου, ή τουλάχιστον 80% της κλίμακας βαθμολογίας αν πρόκειται για αποφοίτους ισότιμων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
 • έχουν γραπτή προσφορά θέσης για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο θα είναι το 1ο που θα αποκτήσουν.
 • το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου του ατομικού εφόσον υπάρχει, για τα 2 τελευταία έτη δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες Ευρώ (€ 30.000).
 • δεν έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας τους.
* το Α΄προπαρασκευαστικό/εισαγωγικό έτος αποτελεί πιστοποίηση εισαγωγής για σπουδές σε Πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής αν ο συμμετέχων επιθυμεί να μεταβεί στην αλλοδαπή για master.
   Η επιλογή του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στην Αλλοδαπή, γίνεται από τον εκπαιδευόμενο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου και αναλυτική βαθμολογία.
 2. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές του Τμήματος στο οποίο ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές σπουδές του.
 3. Δήλωση Σκοπού (Statement of Purpose), έκτασης μέχρι 300 λέξεων, με την οποία ο υποψήφιος, κατά την κρίση του, θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, τα μελλοντικά του σχέδια, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς στήριξη της υποψηφιότητάς του.
 4. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
 5. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος των 2 τελευταίων ετών όπου εμφανίζεται το οικογενειακό εισόδημα και, σε περίπτωση που υπάρχει, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος για το ατομικό εισόδημα του υποψηφίου.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κ.λπ.).
ΕΠΙΛΟΓΗ
Η επιλογή των νέων υποτρόφων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της Ψ-Τ η οποία θα συνεκτιμήσει την επίδοση κάθε υποψηφίου συνδυαστικά με την ύπαρξη κοινωνικών κριτηρίων.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά έως την 29η Ιουνίου 2015 στη διεύθυνση psychotherapyart@yahoo.gr με την ένδειξη “Υποτροφία”. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα), ενώ σε περίπτωση που επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα έγγραφα.
Οι αιτήσεις θα ελεγχθούν για την πληρότητά τους από τη Διοικητική Γραμματεία και στη συνέχεια θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Επιλογής.
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο θα ανακοινώσει τα ονόματα των νέων υποτρόφων την 16η Ιουλίου 2014. Φόρμα αίτησης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ, για να την “κατεβάσετε” στον υπολογιστή σας, να την συμπληρώσετε και να την αποστείλετε με email ως επισυναπτόμενο αρχείο, ή να την ταχυδρομήσετε στην διεύθυνση μας. Tip/Συμβουλή: όταν ανοίξει ο σύνδεσμος πατήστε το εικονίδιο που δείχνει το βέλος για να κατεβάσετε το αρχείο.
downloadgShare
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία συνίσταται για ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, όπως αυτό περιγράφεται από το πρόγραμμα σπουδών του υποτρόφου και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.
Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οριστικά τη χορήγηση της υποτροφίας σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία
2. Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μια αίτηση
3. Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται:
 • Συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο αίτησης
 • Άλλα τυχόν δικαιολογητικά που σημειώνονται στο κείμενο της αίτησης ή που θεωρούνται σημαντικά από τον υποψήφιο
Τα κριτήρια επιλογής, κατά προτεραιότητα, για τα οποία κατατίθενται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά είναι:
1. Η εξαιρετική επίδοση
2. Το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους, για όλους τους/τις υποψηφίους/ες, να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ (φορολογητέο εισόδημα).
3. Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι (όπως π.χ. ορφανοί, πολύτεκνοι, με σοβαρούς λόγους υγείας, μονογονεϊκή οικογένεια, αδέλφια φοιτητές κα.) που θα αξιολογούνται από τα όργανα της Σχολής/του Τμήματος και  θα τεκμηριώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά.
4. Ο/Η υποψήφιος/α  οφείλει να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε να συμμετέχει σε άλλα χρηματοδοτούμενα  προγράμματα .
Απαιτούμενος βαθμός πτυχίου:
 • Ελληνικά Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) Τουλάχιστον 8.0
 • Γαλλικά Πανεπιστήμια “Assez Bien” (13/20)
 • Βρετανικά Πανεπιστήμια Second Class, Second Division (2.2)
 • Πανεπιστήμια Η.Π.Α.,Καναδά  ( 2.5/4 )
 • Γερμανικά Πανεπιστήμια “Gut” (2.3/1)
 • Λοιπές Χώρες Βαθμολογία ισότιμη με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια,
 • βεβαιωμένη από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Όριο ηλικίας: 28 ετών ( 30 ετών για τους άρρενες υποψήφιους με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη της υποτροφίας). Σε κάθε περίπτωση, το όριο ηλικίας, δεν θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την 31/12/ 2014.
———————————————————-
Το  Εκπαιδευτικό Κέντρο “Ψυχολογία-Τέχνη” έχει ως βασική του επιδίωξη την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλού επιπέδου, από τις μοναδικές ευκαιρίες που παρέχονται στους νέους και στις νέες που φοιτούν σε αυτό και από την ουσιαστική και αναγνωρισμένη κοινωνική του προσφορά. Θέλοντας να εξασφαλίσει στους εκπαιδευόμενους  ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο αγαθό της Παιδείας, το Κέντρο παρέχει (οικονομική ενίσχυση) υποτροφίες (πλήρεις ή μερικές) με βάση την Ακαδημαϊκή Επίδοση ή/και στην οικονομική ανάγκη του κάθε εκπαιδευόμενου, καθώς και άλλες μορφές οικονομικής διευκόλυνσης. Οι πόροι  για το πρόγραμμα αυτό προέρχονται από ίδια κεφάλαια του Κέντρου, μόνιμες δωρεές, γενναιόδωρες προσφορές μελών του Συμβουλίου των Επιτρόπων, του Συλλόγου Ε.Ε.Θ, ιδρυμάτων και φίλων του Κέντρου που επιθυμούν να δουν τη συνεισφορά τους να επενδύεται σε νέες ιδέες και πρωτοπόρο εκπαιδευτικό έργο. Οι υποτροφίες έχουν διάρκεια ένα Ακαδημαϊκό  έτος.